Telefonszám: +36 20 496 0262 | Cím: Budapest, Felhévízi utca 24. | Kapcsolattartó: Nyilas Dóra
"LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ!"

(Kodály Zoltán)

Pályázati felhívás

1. A pályázat célja:
a) Ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének segítése,
b) Szakmai fejlődés elősegítése, támogatása
c) Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel, illetve felkészülés támogatása.

2. A pályázat 1. pontja szerinti ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:

  • a pályázat benyújtásának időpontjában legalább 6, legfeljebb 25. életévét töltötte be.

c. kimagasló zenei versenyeredményeket ért el,
d. a Virtuózok tehetségkutatóban minimum az elődöntőbe jutott

  1. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatoltja
  2. a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

3. Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki
a) a pályázat benyújtásának időpontjában, illetve az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt, államilag elismert oktatási intézménnyel előkészítő, vagy hallgatói jogviszonyban áll

b ) az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül,
c ) önkéntes tevékenységet hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű személyek körében folytat, vagy folytatott.

4. A pályázat eredményéről az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

5.  A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázat egy példányban, papíralapon, számítógéppel gépelve,- cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén a pályázó törvényes képviselője (képviselői) által – nyújtandó be.
Benyújtandó dokumentumok:

  • A pályázati adatlap, mely tartalmazza a pályázó adatai: pályázó neve, születési helye, ideje (év/hó/nap), állampolgársága, anyja leánykori neve, állandó lakcíme, Levelezési címe (amennyiben nem egyezik meg az állandó lakcímmel), bankszámlaszáma, ahová az ösztöndíjat pozitív elbírálás esetén kéri, bankszámlavezető pénzintézet neve, bankszámla tulajdonos neve,
  • a pályázó önéletrajza, továbbtanulási terve, versenyen elért eredményeinek leírása.
  • versenyeken való részvételi terv a következő egy évre,
  • a pályázó oktatójának ajánlása,
  • az előnyben részesítési feltétel fennállása esetén a 3.2. körülmények igazolására szolgáló dokumentumok.

Korlátozottan cselekvőképes pályázó esetében a pályázat érvényességének feltétele a pályázó törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli hozzájárulása a az ösztöndíjprogramban való részvételhez.

6. A pályázat benyújtásának (Kis Virtuózok Alapítvány levelezési címére: 1023 Budapest Felhévízi utca 24. fsz. 4. történő beérkezésének) határideje 2016. év június hó 10. napja.

7. A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő nyolc naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

8. A benyújtott pályázatok alapján az Alapítvány kuratóriuma (a továbbiakban: kuratórium) dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a http://kisvirtuozok.hu/-oldalon közzéteszi 2016. június 24. napjáig. Az ösztöndíjassal az alapítvány, támogatási szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítás megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.

9. A szerződéskötés határideje: tervezetten a döntéshozatalt követő 30 napon belül, mely meghosszabbításra került július 30-ig.

10. Az ösztöndíj folyósításának módja: A támogatási szerződés fennállásáig, minden hónap 15. napjáig, a pályázati anyagban megjelölt bankszámlaszámra, átutalással.

11. Az ösztöndíjas ösztöndíj támogatással érintett idő befejezésével egyidejűleg részletes – minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről – beszámolót készít és nyújt be a Kuratórium Elnökének. A beszámoló része a teljesítés dokumentálása (igazolása).

12. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas
a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,
b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy
c) az ösztöndíjról lemond, továbbá
d) abban az esetben is, ha olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan, ebben az esetben, a kuratórium egyöntetű szavazással visszavonja a támogatást.

FIGYELEM:

  • A pályázatban szereplő személyes és különleges adatokat az Kis Virtuózok Alapítvány az ösztöndíj támogatás megállapítása, a támogatási szerződés megkötése, a felhasználás ellenőrzése során, az ezzel összefüggő elszámolás elfogadásától, vagy a szerződéses jogviszony egyéb módon történő megszűnésétől számított 2 évig kezeli.

A pályázattal kapcsolatos információért keresse:

  E-mail: info@kisvirtuozok.hu, telefon: 36 20 399 6636

A nyertes pályázók névsora:

A Kisvirtuózok Alapítvány Kuratóriuma a benyújtott pályázatok elbírálását követően meghirdeti a ösztöndíj nyerteseit:

VÁRADI LÁSZLÓ
VÁRADI GYUSZI
HOLOZSAI ESZTER
KÖKÉNY TAMÁS
MOHAI VIOLA
SZÉKELY ANNA LILI
PATKÓS MARIANN
JAKAB ROLAND
SÁNDOR ZOLTÁN
TÓTH BETTINA
SZAUER BIANKA
KISS ZOLTÁN
BALÁZS VIVIEN (LAKATOS VIVIEN)
GAÁL JULIANNA
SZÜTS APOR
JÓNÁS DANIEL
OLÁH ERNŐ
KELEMEN GÁSPÁR
SÁRKÖZY XÉNA
BOATENG KÁRMEN STEPHANY

A részletekkel kapcsolatban kérem jelentkezzenek, küldjék el a emailes elérhetőségüket az iroda@virtuozok.hu mailcímre, ahol teljeskörű tájékozatatást küldünk meg számukra. 

 

Kis Virtuózok Alapítvány

Az oldalon található anyagok felhasználása az üzemeltető engedélyéhez kötött!